นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ sealect.co.th

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือซึ่งอยู่ภายในประเทศไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน”) ขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการต่างๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา ข้อมูลที่เก็บรวมรวบจากเว็บไซต์ จุดขายและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่ปรากฎบนเครือข่ายออนไลน์ เช่น Facebook, Google, Line เป็นต้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การประมวลผล") การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะกระทำภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเพื่อให้กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนสามารถดำเนินธุรกิ จกับท่านได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามสัญญา เพื่อการทำธุรกรรม เพื่อประโยชน์ในการจัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่ท่าน เพื่อตอบสนองคำสั่งหรือคำขอของท่าน เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการอื่นๆ และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดอันชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลภายนอกกับกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ท่านจะต้องแน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้รับทราบคำประกาศนี้ หรือได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ท่านอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่าง เช่น ทำให้กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอที่จะพิจารณาเข้าทำสัญญากับท่าน รวมถึงไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญา หรือข้อผูกพันได้ในบางกรณี กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนขอแจ้งวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ขอบข่ายของวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

ลำดับ วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับลูกค้า
1 เพื่อการเปิดบัญชีลูกค้าหรือบัญชีข้อมูลการเป็นสมาชิก การบริหารจัดการคำสั่งซื้อ การจัดเตรียมสินค้าและ/หรือบริการ การจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการ การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน การบริการหลังการขาย การคืนสินค้า และดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าและ/หรือบริการ หรือตามที่ท่านได้ร้องขอ การปฏิบัติตามสัญญา
2 เพื่อการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารทางการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอและพัฒนาผลิตภัณฑ์แ ละบริการที่เหมาะสมแก่ท่าน เช่น การแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ ผ่านทาง อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ ไดเร็กเมล รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่น ทําแบบสอบถาม สัมภาษณ์ สอบถามความพึงพอใจหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย/ความยินยอม
3 เพื่อตรวจสอบและบริหารจัดการซอฟต์แวร์ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน และประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น การเข้าสู่ระบบ (Log in) เข้าเว็บไซต์ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
4 เพื่อความจำเป็นสำหรับกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ในการก่อตั้งหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

2. ข้อมูลที่ทำการเก็บรวมรวม

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บจะขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับกลุ่ม บริษัทไทยยูเนี่ยน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, อีเมล, รายการและประวัติการซื้อสินค้าและบริการ, บันทึกการสนทนาไม่ว่าในรูปแบบเสียง (โทรศัพท์) หรือข้อความ (เว็บไซต์, จดหมาย) เมื่อท่านติดต่อมายังกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน, สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร/เลขบัญชีธนาคาร (กรณีขอคืนเงินค่าสินค้าเป็นเงินสด)
 • ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น หมายเลข IP Address คุกกี้ ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดเว็บไซต์ พื้นที่ที่ใช้งานขณะเข้าสู่เว็บไซต์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการสืบค้นและการรับชมในขณะที่ท่านใช้บริการของเรา รวมถึงข้อมูลและเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าถึงหรือมีการส่งคำร้องขอจากท่านในการเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลกำกับ (metadata) ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ท่านได้ใช้ผ่านเว็บไซต์ของเราเช่น วันที่ เวลา หรือตำแหน่งพื้นที่ซึ่งรูปภาพหรือวีดีโอที่ได้ทำการแบ่งปันข้อมูลมานั้นได้ถูกทำขึ้นหรือโพสต์ไว้
 • ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกัน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับท่านหรือเกี่ยวข้องกับท่านซึ่งได้มีการแบ่งปันในเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน อย่างสมัครใจ รวมถึงการโพสต์ข้อมูลซึ่งท่านใช้บริการของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน (รวมถึงโปรไฟล์สาธารณะของท่านและรายการที่ท่านสร้างขึ้น) ข้อมูลการโพสต์ของบุคคลอื่นซึ่งท่านได้นำไปโพสต์ซ้ำรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำ แหน่งพื้นที่และข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันยังรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่าน (ยังรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งพื้นที่และข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ) ซึ่งผู้อื่นที่ได้ใช้บริการของเราได้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับท่าน
 • ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านสมัครใจให้ข้อมูล

เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อให้ข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยนจะไม่รับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยบุคค ลภายนอกดังกล่าวซึ่งอาจมีนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะการเชื่อมโ ยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกไม่ได้เป็นการอนุญาตหรือแสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเว็บ ไซต์ภายนอกกับกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน และกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนไม่อาจรับรองหรือควบคุมนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลความปลอดภัยการเก็บคุกกี้หรือการเก็บรวบรวมข้อ มูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกได้

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผล และจะเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ

4. ความยินยอม

ในบางกรณี กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนอาจขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความชอบ พฤติกรรมและความสนใจของท่าน (Profiling) ในการออกแบบหรือพัฒนาสินค้าและ/หรือการบริการ โฆษณาสินค้าและบริการที่เฉพาะตัวและตรงความสนใจของท่าน (Personalized Advertising) รวมถึงการนำเสนอและ/หรือแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือการบริการ การทำวิจัยและสำรวจ ผ่านการติดต่อสื่อสารไปยังท่านโดยตรง (Direct Marketing) เช่น อีเมล SMS เป็นต้น
 • กรณีท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี
 • ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศที่อาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยนสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม โดยกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยนจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทในเครือ (รายละเอียดสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.thaiunion.com) หรือบุคคลภายนอกทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม โดยกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนจะ ข้อมูลของท่าน อาทิ

 • ผู้ให้บริการทางเทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงผู้ให้บริการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน
 • ผู้ให้บริการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้า
 • ผู้ให้บริการด้านการจัดการ สำรวจ วิจัยหรือวิเคราะห์ข้อมูล
 • ผู้ให้บริการทำโฆษณาและการตลาด
 • ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร
 • ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud)
 • หน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจหรือมีข้อตกลงตามสัญญากับบริษัท
 • คู่ค้า
 • หน่วยงานตรวจประเมินรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ที่กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนขอการรับรองเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจรวมถึงหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ
 • บุคคลภายนอกอื่นใด ที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่กำหนดโดยกฎหมาย

6. การเข้าสู่ระบบ

กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน มีหน้าที่ตามกฎหมายไทยในการเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่าน ได้เข้าเว็บไซต์สู่ของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวใปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค หรือ ทำการวิจัยทางตลาดโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน

7. คุกกี้

คุกกี้ (Cookie) คือ แฟ้มข้อมูลขนาดเล็กที่เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเชื่อมต่อและเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน โดยคุกกี้จะช่วยเบราว์เซอร์ของท่านในการนำทางไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ข้อมูลจากคุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถให้บริการที่เป็นมิตร หรือ ตรงกับความต้องการของท่านได้มากขึ้นเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตาม คุกกี้ไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยนใช้คุกกี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมและจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อ ช่วยในการสร้างสรรค์ ประสบการณ์ที่จะให้ความพึงพอใจแก่ท่านมากยิ่งขึ้น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนคุกกี้จะจดจำประเภท ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ และโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ท่านติดตั้งเพิ่มเติม นอกจากนั้น คุกกี้ยังจะจดจำสิ่งที่ท่านชอบ เช่น ภาษา และภูมิภาค และกำหนดให้เป็นค่าตั้งอัตโนมัติเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก คุกกี้บางตัวเป็นคุกกี้ชั่วคราวและบางตัว เป็นคุกกี้ถาวรซึ่งจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นระยะเวลาที่นานกว่าโดยมีกา รการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพใน การเข้าถึงบริการของเราผ่านระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งา นแพลตฟอร์ม โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 • เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานบนแพลตฟอร์มของท่าน จัดเนื้อหาข้อมูล รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านได้ตั้งค่าไว้
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของท่าน เพื่อปรับเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของท่านมากขึ้น
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ใช้คุกกี้ประเภท Third-party Cookies คือ คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม คือ Google Analytics โดยการใช้คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้ตรงกับความสนใจ และกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้ให้บริการ : Google Analytics

วัตถุประสงค์ : สำหรับวิเคราะห์สถิติ เพื่อช่วยตัดสินใจการดำเนินแผนงานทางธุรกิจ และการปรับปรุงการให้บริการ

 • ข้อมูลแหล่งที่มาของผู้ใช้งาน เช่น ผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ sealect.co.th จาก Google Search หรือ Social Network
 • ข้อมูลพฤติกรรม เช่น ระยะเวลา, เวลา, หน้า landing page และการติดตามกิจกรรมอื่น ๆ
 • ข้อมูลเนื้อหา เช่น ผู้ใช้อ่านบทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น ผู้ใช้แบ่งปันบทความบนเครือข่ายโซเชียล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Google Analytics สามารถดูในระดับภาพรวม แต่ไม่สามารถเจาะจงเป็นรายบุคคลได้ เช่น เพศ , อายุ , สถานที่ตั้ง
 • การทดสอบ A/B test สำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์

ชื่อผู้ให้บริการ : Facebook Pixel

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อช่วยให้กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้และผลิตภัณฑ์ในเครือข่าย Facebook ได้อย่างปลอดภัย
 • ทำให้กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนสามารถแสดงโฆษณาแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือนำเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการบนพื้นฐานของกิจกรรมเหล่านั้น รวมถึงยังทำให้บริษัทสามารถจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นโฆษณาเพื่อให้ท่านไม่ ต้องดูโฆษณาเดียวกันซ้ำไปซ้ำมาได้อีกด้วย รวมถึงยังช่วยวัดผลการทำงานของแคมเปญโฆษณาในเครือข่าย Facebook
 • เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์และการวิจัย บริษัทใช้คุกกี้เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าผู้ใช้งานใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือข่ายของ Facebook อย่างไร

สำหรับการทำงานบางอย่างภายในเว็บไซต์ กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน จะใช้บริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น ติดตามและวิเคราะห์การใช้งานเชิงสถิติ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน และเพื่อช่วยในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยนจะไม่ใช้คุกกี้ในการรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะเลือกปฏิเสธ หรือปิดกั้นคุกกี้ที่กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน หรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ท่านได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน – โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยดูที่เมนู ช่วยเหลือ (Help) ในเบราว์เซอร์ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยนขอเรียนให้ทราบว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ ท่านอาจจะต้องคอยปิดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ

ท่านสามารถบริหารจัดการคุกกี้บนเว็บไซต์ผ่านการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของท่านได้และเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดยยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบคุกกี้ ถ้าท่านเลือกจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าท่านอาจจะพบว่าระบบหรือบริการของเราอาจไม่ สามารถบริการได้เต็มประสิทธิภาพ โดยการตั้งค่าคุกกี้บนบราวเซอร์แต่ละประเภทค่อนข้างจะแตกต่างกัน ดังนั้น สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดูขั้นตอนการจัดการคุกกี้ของแต่ละเบราเซอร์ ดังนี้

Mozilla Firefox®

Microsoft® Internet Explorer

Google Chrome™

Safari®

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • ขอถอนความยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในกรณีที่ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ขอคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
 • ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอให้แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวโดยส่งอีเมล หรือทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนอื่น ๆ ตามที่กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ร้องขอ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้พิสูจน์ตัวตนใดๆ ที่ได้มอบให้แก่กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนจะถูกนำไปประมวลผลตามและในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น

อนึ่ง กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ยังคงไว้ซึ่งสิทธิตามกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่านหากมีเหตุอันสมควร ซึ่งกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน จะแจ้งถึงการปฏิเสธและเหตุผลในการปฏิเสธคำขอดังกล่าวให้ท่านทราบเป็นรายกรณี กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานทางเทคนิค ที่มีอยู่ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ท่านสามารถสอบถามหรือร้องเรียนมายังกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน หรือดำเนินการต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

9. การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน และมีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยข้อมูลของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

10. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคำประกาศฉบับนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน

11. การติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ กรุณาติดต่อ TU_Corporate@thaiunion.com โดยแจ้งวัตถุประสงค์และข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รายละเอียดบริษัทในกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนที่ท่านติดต่อ พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่ใช้ในการยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธ คำขอในกรณีที่เห็นว่าเอกสารที่ได้รับไม่เพียงพอในการยืนยันตัวตนของท่าน

ยอมรับ

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุ๊กกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอเนื้อหา และส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุ๊กกี้ "นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล"