นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ sealect.co.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือภายในประเทศไทย (“กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน”) เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวมรวบจากเว็บไซต์ sealect.com โดยการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะกระทำภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายฉบับนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเพื่อให้กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยนสามารถดำเนินธุรกิจกับท่านได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อปฎิบัติตามสัญญา เพื่อการทำธุรกรรม เพื่อประโยชน์ในการจัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่ท่าน เพื่อตอบสนองคำสั่งหรือคำขอของท่าน เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการอื่นๆ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดอันชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน

กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยนขอแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 • เพื่อนำเสนอและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ
 • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน
 • เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อใช้ในการทำความเข้าใจให้ดีว่าท่านเข้าถึงและใช้บริการของเราอย่างไร และเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงบริการของเรา รวมถึงการดำเนินการตามความประสงค์และความชื่นชอบของลูกค้า
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบซอฟต์แวร์หรือบริหารการปรับปรุงซอฟต์แวร์
 • เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมในการสำรวจและกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

2. ข้อมูลที่ทำการเก็บรวมรวม

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยนอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บจะขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น หมายเลข IP Address คุกกี้ ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดเว็บไซต์ พื้นที่ที่ใช้งานขณะเข้าสู่เว็บไซต์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการสืบค้นและการรับชมในขณะที่ท่านใช้บริการของเรา รวมถึงข้อมูลและเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าถึงหรือมีการส่งคำร้องขอจากท่านในการเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลกำกับ (metadata) ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ท่านได้ใช้ผ่านเว็บไซต์ของเราเช่น วันที่ เวลา หรือตำแหน่งพื้นที่ซึ่งรูปภาพหรือวีดีโอที่ได้ทำการแบ่งปันข้อมูลมานั้นได้ถูกทำขึ้นหรือโพสต์ไว้
 • ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกัน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับท่านหรือเกี่ยวข้องกับท่านซึ่งได้มีการแบ่งปันในเว็บไซต์ของเราอย่างสมัครใจ รวมถึงการโพสต์ข้อมูลซึ่งท่านใช้ในบริการของเรา (รวมถึงโปรไฟล์สาธารณะของท่านและรายการที่ท่านสร้างขึ้น) ข้อมูลการโพสต์ของบุคคลอื่น ซึ่งท่านได้นำไปโพสต์ซ้ำรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งพื้นที่และข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันยังรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่าน (ยังรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งพื้นที่และข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ) ซึ่งผู้อื่นที่ได้ใช้บริการของเราได้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับท่าน
 • ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านสมัครใจให้ข้อมูล

เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อให้ข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน จะไม่รับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวซึ่งอาจมีนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกไม่ได้เป็นการอนุญาตหรือแสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเว็บไซต์ภายนอกกับกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน และกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยนไม่อาจรับรองหรือควบคุมนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัย การเก็บคุกกี้ หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกได้

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผล และจะเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ

4. ความยินยอม

ในบางกรณี กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนอาจขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อวิเคราะห์ความชอบและพฤติกรรมการบริโภค เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการของท่านตามการวิเคราะห์โปรไฟล์ของท่านเพื่อจัดหาการโฆษณาและเนื้อหาตามเป้าหมายแก่ท่าน
 • กรณีท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี
 • ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศที่อาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยนสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม โดยกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยนจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยนอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอกทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม โดยกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยนจะจัดเตรียม ข้อสัญญามาตรฐานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทของบุคคลภายนอกที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูลของท่าน อาทิ

 • คู่สัญญาที่เป็นผู้ให้บริการในด้านต่างๆ อาทิ
  • ผู้ให้บริการด้านการจัดการ หรือวิเคราะห์ข้อมูล
  • เอเจนซี่ด้านการตลาด
  • หน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจหรือมีข้อตกลงตามสัญญากับบริษัท
  • คู่ค้า
  • หน่วยงานตรวจประเมินรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ที่กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยนขอการรับรองเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ
  • บุคคลภายนอกอื่นใด ที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ภายใต้กรอบที่กำหนดโดยกฎหมาย

6. การเข้าสู่ระบบ

กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน มีหน้าที่ตามกฎหมายไทยในการเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวใปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค หรือ ทำการวิจัยทางตลาดโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน

7. คุกกี้

คุกกี้ (Cookie) คือ แฟ้มข้อมูลขนาดเล็กที่เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเชื่อมต่อและเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน โดยคุกกี้จะช่วยเบราว์เซอร์ของท่านในการนำทางไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ข้อมูลจากคุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถให้บริการที่เป็นมิตร หรือ ตรงกับความต้องการของท่านได้มากขึ้น เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตาม คุกกี้ไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยนใช้คุกกี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติม และจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่จะให้ความพึงพอใจแก่ท่านมากยิ่งขึ้น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน คุกกี้จะจดจำประเภทของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ และโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ท่านติดตั้งเพิ่มเติม นอกจากนั้น คุกกี้ยังจะจดจำสิ่งที่ท่านชอบ เช่น ภาษา และภูมิภาค และกำหนดให้เป็นค่าตั้งอัตโนมัติเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก คุกกี้บางตัวเป็นคุกกี้ชั่วคราว และบางตัวเป็นคุกกี้ถาวร ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นระยะเวลาที่นานกว่า โดยมีการ

การจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานแพลตฟอร์ม โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 • เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานบนแพลตฟอร์มของท่าน จัดเนื้อหาข้อมูล รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านได้ตั้งค่าไว้
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของท่าน เพื่อปรับเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของท่านมากขึ้น
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ใช้คุกกี้ประเภท Third-party Cookies คือ คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม คือ Google Analytics โดยการใช้คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้ตรงกับความสนใจ และกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้ให้บริการ : Google Analytics

วัตถุประสงค์ : สำหรับวิเคราะห์สถิติ เพื่อช่วยตัดสินใจการดำเนินแผนงานทางธุรกิจ และการปรับปรุงการให้บริการ

 • ข้อมูลแหล่งที่มาของผู้ใช้งาน เช่น. ผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ sealect.co.th จาก Google Search หรือ Social Network
 • ข้อมูลพฤติกรรม เช่น. ระยะเวลา, เวลา, หน้า landing page และการติดตามกิจกรรมอื่น ๆ
 • ข้อมูลเนื้อหา เช่น. ผู้ใช้อ่านบทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น. ผู้ใช้แบ่งปันบทความบนเครือข่ายโซเชียล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Google Analtics สามารถดูในระดับภาพรวม แต่ไม่สามารถเจาะจงเป็นรายบุคคลได้ เช่น เพศ , อายุ , สถานที่ตั้ง
 • การทดสอบ A/B test สำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์

ชื่อผู้ให้บริการ : Facebook Pixel

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้และผลิตภัณฑ์ในเครือข่าย Facebook ได้อย่างปลอดภัย
 • ทำให้บริษัทสามารถแสดงโฆษณาแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการบนพื้นฐานของกิจกรรมเหล่านั้น รวมถึงยังทำให้บริษัทสามารถจำกัดจำนวนครั้งที่คุณจะเห็นโฆษณา เพื่อให้คุณไม่ต้องดูโฆษณาเดียวกันซ้ำไปซ้ำมาได้อีกด้วย รวมถึงยังช่วยวัดผลการทำงานของแคมเปญโฆษณาในเครือข่าย Facebook
 • เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์และการวิจัย บริษัทใช้คุกกี้เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าผู้ใช้งานใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือข่ายของ Facebook อย่างไร

สำหรับการทำงานบางอย่างภายในเว็บไซต์ กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน จะใช้บริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น ติดตามและวิเคราะห์การใช้งานเชิงสถิติ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน และเพื่อช่วยในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์

กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยนจะไม่ใช้คุกกี้ในการรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะเลือกปฏิเสธ หรือปิดกั้นคุกกี้ที่กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน หรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ท่านได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน – โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยดูที่เมนู ช่วยเหลือ (Help) ในเบราว์เซอร์ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยนขอเรียนให้ทราบว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากท่านไม่ประสงที่จะให้ใช้คุกกี้ ท่านอาจจะต้องคอยปิดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ

ท่านสามารถบริหารจัดการคุกกี้บนเว็บไซต์ผ่านการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของท่านได้ และเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดยยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบคุกกี้ ถ้าท่านเลือกจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ท่านอาจจะพบว่าระบบหรือบริการของเราอาจไม่สามารถบริการได้เต็มประสิทธิภาพ โดยการตั้งค่าคุกกี้บนบราวเซอร์แต่ละประเภทค่อนข้างจะแตกต่างกัน ดังนั้นสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดูขั้นตอนการจัดการคุกกี้ของแต่ละเบราเซอร์ ดังนี้

Mozilla Firefox®

Microsoft® Internet Explorer

Google Chrome™

Safari®

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • ขอถอนความยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมส่วนบุคคลอื่นในกรณีที่ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ขอคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
 • ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอให้แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวโดยส่งอีเมล หรือทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนอื่น ๆ ตามที่กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ร้องขอ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้พิสูจน์ตัวตนใดๆ ที่ได้มอบให้แก่เราจะถูกนำไปประมวลผลตามและในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น

อนึ่ง กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ยังคงไว้ซึ่งสิทธิตามกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่านหากมีเหตุอันสมควร ซึ่งกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน จะแจ้งถึงการปฏิเสธและเหตุผลในการปฏิเสธคำขอดังกล่าวให้ท่านทราบเป็นรายกรณี กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่มีอยู่ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ท่านไม่พอใจในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ท่านสามารถร้องเรียนมายังกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน หรือดำเนินการต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

9. การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน และมีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยข้อมูลของกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

10. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคำประกาศฉบับนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน

11. การติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ กรุณาติดต่อ TU_Corporate@thaiunion.com โดยแจ้งวัตถุประสงค์และข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รายละเอียดบริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยนที่ท่านติดต่อ พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่ใช้ในการยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไทย ยูเนี่ยน ขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธ คำขอในกรณีที่เห็นว่าเอกสารที่ได้รับไม่เพียงพอในการยืนยันตัวตนของท่าน

ยอมรับ

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุ๊กกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอเนื้อหา และส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุ๊กกี้ "นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล"