ทูน่าสเปรด เอเชี่ยนสไตล์

ย้อนกลับ

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 หน่วยบริโภค : 1 กระป๋องควรแบ่งกิน 1 ครั้ง

พลังงาน 340 กิโลแคลอรี่ (*17%)

น้ำตาล 8 กรัม (*12%)

ไขมัน 18 กรัม (*28%)

โปรตีน 11 กรัม

*คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

ข้อมูลโภชนาการ :

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กระป๋อง (85 กรัม)+แครกเกอร์ 2 ซอง (35 กรัม) จำนวนบริโภคต่อกระป๋อง : ประมาณ 1

พลังงาน :

พลังงานรวมทั้งหมด 330 กิโลแคลอรี่ (พลังงานจากไขมัน 150 กิโลแคลอรี่)
*ร้อยละของปริมาณของสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจาก ความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่